Partners

Bij de uitvoering van De Impuls brede scholen, sport en cultuur werken onderstaande partners samen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
namens de rijksoverheid. De ministeries van VWS en OCW stellen samen een oplopend rijksbijdrage beschikbaar die wordt uitgekeerd aan gemeenten.

   
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
namens de rijksoverheid. De ministeries van OCW en VWS stellen samen een oplopend rijksbijdrage beschikbaar die wordt uitgekeerd aan gemeenten. Samen met de andere partners dragen zij zorg voor de ondersteuning van de uitvoering op landelijke niveau.
   
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
namens de gemeenten. De VNG stimuleert gemeentebesturen om de beoogde doelen en resultaten van de Impuls op lokaal niveau te realiseren. VNG draagt ook zorg voor de monitoring van de regeling.
   
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
draagt zorg voor de algemene en specifieke ondersteuning van de Impulsregeling. Zowel de informatievoorziening (informatiebijeenkomsten, een helpdesk, nieuwsbrieven etc. ) als de communicatie over de Impuls wordt door Vereniging Sport en Gemeenten uitgevoerd.
   
Verenigde Bijzondere Scholen (VBS)
de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties namens PO- en VO-scholen. VBS stimuleert de schoolbesturen om deel te nemen aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van brede scholen met een sport- en cultuuraanbod en om combinatiefuncties mogelijk te maken bij (brede) scholen. VBS adviseert ook gemeenten over de selectie en inzet van (brede) scholen.
   
NOC*NSF
namens de sportbonden en sportverenigingen. NOC*NSF stimuleert besturen van sportbonden en sportverenigingen om deel te nemen aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van ‘sterke’ sportverenigingen. In overleg met de sportbonden adviseert NOC*NSF de gemeenten over de selectie en inzet van potentieel sterke sportverenigingen.
   
Cultuurformatie
namens de sector cultuur. De Cultuurformatie stimuleert de besturen van culturele instellingen bij de verdere ontwikkeling van een passend aanbod en de culturele sector om combinatiefuncties mogelijk te maken bij culturele instellingen. Ook adviseert de Cultuurformatie over de selectie en inzet van culturele instellingen.